Szukaj

Szukaj

Polityka Prywatności

Szanowny Kliencie,

 W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) informujemy, iż

 Firma Medilab Sp. z o. o. pozyskuje dane osobowe wyznaczonych do kontaktu z nami klientów i ich bezpośrednich przedstawicieli celem zawarcia umów i ich realizacji, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe.  Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i przetwarzamy je jako Administrator.

 Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i  uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy  Państwa także poinformować, że:

 1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

 MEDILAB sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wysockiego 6c, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000089304 NIP 524 040 80 22, REGON 010212415,

2) Inspektorem Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektowa Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

 e-mail:: iod@medilab.warszawa.pl,

 telefonicznie:22811 03 22

 listownie:  03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 6c

3) Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

 - zawarcie umów oraz ich realizacja, oraz działania podjęte zmierzające do jej zawarcia,

 -   realizacja celów marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,

  - Prowadzenie innych działań marketingowych- na podstawie zgody

 - w celu dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,

Podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy oraz działania podjęte  przed jej zawarciem. Podstawą jest niezbędność do celów  wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów oraz Państwa zgoda.

 4)    Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko przez czas  niezbędny  do realizacji wskazanych celów. W przypadku umowy tj.: do czasu jej zakończenia, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

  Do momentu rezygnacji z usługi lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że okres przechowywania wynika z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 5)    Odbiorcy danych

         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

a)       naszym upoważnionym pracownikom,

b)     podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań technicznych i informatycznych, firm kurierskich, operatorom pocztowym firmy windykacyjne organom państwowym w zakresie ich kompetencji, w związku z realizacją naszych celów.

         Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

 6))   W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 

Przysługuje Państwu:

a)      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych- w przypadku jej wyrażenia,

b)     prawo żądania dostępu do treści danych,

      c) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani danych osobowych,

      d) prawo do przenoszenia danych osobowych.

      f) Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.

 7)     Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

 8) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   Z poważaniem

 
 Zespół MEDILAB sp. z o.o.

Demo Title

Demo DescriptionInformujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacje dostępne na niniejszej stronie są zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych z branży medycznej tj. wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi

This will close in 0 seconds

secretcats.pl 💙 tworzenie stron internetowych